கேம் கட்டமைப்பைக் கொண்ட மின்னணு ஜாகார்ட் இயந்திரம்