கேம் அமைப்புடன் கூடிய மின்னணு ஜாக்கார்ட் இயந்திரம்