சீனா கணினிமயமாக்கப்பட்ட பிளாட் பின்னல் இயந்திரத்திற்கான ஜாக்ஸ் மற்றும் ஊசி